- 10 March 2012

İnterna implantatı ilə xarici birləşmə tiplərinin istifadəsinə dair göstərişlər

Şərh yoxdur »
İnterna implantatı ilə xarici birləşmə tiplərinin istifadəsinə dair göstərişlər

Oral implantalogiyanın Branemark erasının erken dövründə implantatla ona müvafiq olan ortopedik komponent arasında birləşmə tipi heksaqon əsasında müəyyənləşdirilmişdir. İmplantatı sümüyə yeridərkən tətbiq olunan zəruri gücə tab gətirmə məqsədilə onun üstündə xarici heksaqon yaratmaq təklif olunmuşdur. Orijinal dizayn yivli idi və antirotasiya elementi (heksaqon) implantatı implantat-daşıyıcı vasitəsilə yeritmək üçün lazım idi. Heksaqon implantatın koronal hissəsindən ucada yerləşir və ona içində müvafiq formada yarıq olan ortopedik komponentlər birləşdirilir. “Xarici birləşmə” və ya “xarici heksaqon” kimi tanınan bu sistem standarta çevrildi və müxtəlif istehsalçıların istehsal etdikləri implantatlar və ortopedik komponentlər arasında qarşılıqlı əlaqəyə imkan verdi.

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa (MD, DDS, PhD)
San Antonio, Vitoria, İspaniya.

 • Giriş.

1980-ci illərdə bir necə implantat sistemləri – “universal” və ya “Branemark tipi” üçün alternativ birləşmələr təklif etdilər. Onların bu addımı ya patentin pozulmaması üçün idi yada birləşmə xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq cəhdi idi. Bu sistemlərin çoxunda birləşmənin yeri dəyişdirilmişdi: ortopedik komponentə heksaqon (və ya alternativ konfiqurasiya), onun üçün müvafiq yarıq isə implantatda yaradıldı.
Bu modifikasiya sonralar “daxili birləşmə” kimi tanındı. Maraqlısı odur ki, biomexaniki nöqtəyi-nəzərdən bu cür birləşmələrin bir çoxu əyilmə problemlərinə və sınmaya görə zamanın sınağından çıxmadılar (şək. 1a və 1b).

Daxili birləşməsi olan implantatın gərginlikdən sınması.

Səkil 1a və 1b: Daxili birləşməsi olan implantatın gərginlikdən sınması.

Son bir neçə ildir ki, birləşmə tipləri haqqında mübahisələr gedir. Ənənəvi xarici heksaqon tənqid olunur: ortopedik vintin açılması və sınması əsas səbəblərdən biridir və hətta gərginliyə görə implantatın sınması əvvəllər düşünüldüyündən daha çox rast gəlir.
Bu gün, arxa şöbələrdə implantatların tək-tək yerləşdirilməsi və ya onlarınkörpülər üçün dayaq kimi istifadə edilməsi (çox vaxt yalnız iki dayağın olması) implantatlara artıq biomexaniki tələblər qoyur. Lakin implantatlar ilkin olaraq bu cür konstruksiyalar üçün nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, tam dişsiz aşağı çənənin müalicəsi üçün 5 və ya 6 implantat yerləşdirib onları bir-birinə birləşdirmək lazımdır.
Tək dişin əvəz olunması üçün tətbiq olunan implantatlar antirotasiya elmenti tələb edirlər hansı ki, protezin səmtləşdirilməsinə və düzgün yerləşdirilmsinə imkan verir. Arxa şöbələrdə bu cür birləşmə üçün mexaniki tələblər daha möhkəm birləşmə tələb edir.
Arxa şöbələrdə böyük diametrli implantatların istifadə olunması onların yorulmaya və sınmaya qarşı müqavimətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır və əlavə olaraq osteointeqrasiya sahəsini xeyli artırır (şək. 2a və 2b).

3i mplant Innovation firmasının 4 və 5 mm diametrdə olan implantatların gərginlikdən sınması. Arxa bölgədə yerləşən dişlərdəki restavrasiyalar yüksək yükləmələrə davam gətirmək iqtidarında olmalıdırlar. Bizim tövsiyyəmiz odur ki, 5 mm diametrdə və 5.5 mm platforması olan implanatlardan istifadə etmək lazımdır.

Şəkil 2a və 2b: 3i mplant Innovation firmasının 4 və 5 mm diametrdə olan implantatların gərginlikdən sınması. Arxa bölgədə yerləşən dişlərdəki restavrasiyalar yüksək yükləmələrə davam gətirmək iqtidarında olmalıdırlar. Bizim tövsiyyəmiz odur ki, 5 mm diametrdə və 5.5 mm platforması olan implanatlardan istifadə etmək lazımdır.

Bunları nəzərə alaraq BTI firması, biomexaniki tələblərə daha yaxşı cavab vermək üçün, enli diametrdə və böyükölçüdə heksaqonu olan geniş platformalı implantatlar istehsal etdi. Bunlar yüksək fırlanma gücünə (torka) daha yüksək müqavimət göstərməklə yanaşı, həmçinin lateral yükləmələrə daha davamlıdırlar və ortopedik (fiksasiya edici) vintə düşən gücləri minimallaşdırırlar (şək. 3 və 4). Biz düşünürük ki, bu günki gündə birinci və ya ikinci moların əvəz olunmasında, enli diametrli implantat  birinci seçim olmalıdır. 3,5 mm diametrli, ensiz platformalı implantatın heksaqonu xüsusi tələblər nümayiş etdirir. Onun daxili diametri 2,5 mm-dir və onun boyu anqulasiya problemlərini həll etmək üçün kifayət qədər olmalıdır. Bu səbəbdən, biomexaniki tələblərə adekvat cavab vermək üçün BTI firmasının ensiz və “Tuny” adlanan platformalı implantatlarının birləşmə dizaynları optimallaşdırılmışdır.

Şəkil 3: Son elementlər analizində (FEA) BTI firmasının enli diametrdə implantatları yüklərin əla paylanmasını nümayiş etdirirlər. Kritik nöqtələr müxtəlif rənglərdə işarə edilmişdir və gərginliklər minimaldır – 422 mPa. Digər firmaların istehsal etdiyi enli diametrli implantatlarda gərginlik ikinci yivdə və 536 mPa həddində müşahidə olunur. Bu rəqəm titanın elastiklik modulundan çoxdur hansı ki, sümük itkisinə və implantatın sınma riskinin yaranmasına səbəb olur. Müqayisəvi kliniki tətqiqatlarda biz müşahidə etmişik ki, sümük itkisi yüklərin paylanması ilə əlaqəlidir.

Bu ölçüdə platforması olan implantatlara daxili birləşmə tətbiq etməyin hər hansı bir cəhdi bu birləşmənin və implantatın özünün gücünü zəiflədəcək. Satışda ensiz platformalı və daxili birləşməsi olan yeni implantatlar mövcuddur. Bu implantatlar, məsafə və material azlığından implantat/abatment birləşməsinin zəifləməsi səbəbindən yaranan bir çox gərginlik problemlərinin və sonrakı sınmaların qarşısını almaq iqtidarındadırlar.

Şəkil 4: Biomexaniki nöqteyi nəzərdən, 5 mm diametrdə xarici birləşməsi olan BTI implantatı birinci və ya ikinci tək vahid molyarı əvəz etmək üçün ən yaxşı variantdır. Fikir verin ki, necə dörd ildən sonra krestal sümük (əvvəlki son elementlər analizi tətqiqatında gördüyümüz kimi) eyni səviyyədə qalır.

Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bu implantatlar üçün əsas göstərişlər – əməliyyat sahəsinin azlığı hallarında üst və alt çənədə tək vahid yan kəsici diçdir. Bu cür anatomik vəziyyətdə gərginlik səbəbindən implantatın uğursuzluğu daha aöır nəticələr verə bilər. Bu gün əlimizdəki məlumatlara əsaslanaraq, xarici birləşmə üçün ensiz platformanın tətbiq edilməyi bizə çox asan gəlir (şək. 5 və 6).

Şəkil 5: Ensiz (3.5 mm diametrdə) və Tiny platformalı BTI impantatları. 2.5, 3 və 3.3 mm-də olan bu implantatlar kəsici dişləri əvəzləmək üçün artıq dərəcədə yararlıdırlar. 2.5 mm-də implantat körpülərdə rotasiyanı aradan qaldırmaq üçün və müvəqqəti implantat kimi istifadə olunur.

Bütün bu şərhlər aöağıdakilərə giriş idi: göstərişlərə müvafiq olaraq 20 illik tətbiqdən sonra xarici birləşmənin yaxşı birləşmə olduğu sübut olundu; bu əsasən biomexaniki səraitlərin yaxşılaşması sayəsində mümkün oldu, məsələn BTI Dental Implant sistemində enli və ensiz platformalar hansılar ki, heksaqonun dizaynı və ölçüləri dəyişdirildi.
Bir çox nəşrlərdə universal platformalı implantatlar qrupundan bəhs edilir hansılar ki, istifadəyə göstərişləri ümumidir və onların biomexaniki tələbləri həddən artıq anqulasiya problemlrini həll etməyi tələb edir.

Şəkil 6: 3 mm-də olan implantatlar anadan gəlmə olmayan (agenezik) və ensiz cərrahi və ortopedik məsafəsi olan yan kəsici dişləri əvəz etmək üçün əla variantdırlar.

 • Daxili birləşmələrin üstünlükləri və çatışmazlıqları.

İstifadəçilər və istehsalçılar daxili birləşmə sistemlərinin bir çox üstünlüklərini sadalayırlar: ağızda yerləşdirmə daha asandır, birləşdirici vintin sınma halları daha az olur, implantatın fəaliyyəti dövründə onun üzərinə düşən yük daha yaxşı paylanılır v s. Biz artıq şərh etdiyimiz kimi, bu üstünlüklərin əksəriyyəti tam obyektiv deyil. Bu cür birləşmələr istifadədə nisbətn asan olduqları və başqa cür birləşmələrdə istifadəçının təcrübəsinin olmadığı üçün tətbiq olunurlar.
Bu sistemlərin başqa səciyyəvi xüsusiyyətləri, istər üstünlükləri, istərsə də çatışmazlıqları baxımından, daha aşkar görünür.
Prinsipal çatışmazlıqları aşağıdakilərdir: daxili birləşmə sistmlərində, daxili birləşməni həyata keçirmək üçün implantatın koronal hissəsində içinin daha oyuq olması tələb olunur. Bu, xüsusən kiçik diametrli implantatlar (3,5 mm) üçün arzuolunmaz aldır hansılar ki, xarici birləşmə şübhəsiz daha möhkəmdir və ona görə də biz onu daha etibarlı hesab edirik.
Biz həmçinin satışda olan bir çox daxili birləşməsi olan implantatları tətbiq etdik. Onların çoxunun dizaynında implantatın divarının zəif olduğuna görə gərginlik nöqtələri və sümüyə gərginliyin paylanmasında nöqsanlar aşkar etdik (şək. 7 və 8).

Şəkil 7: İmplantatın dizaynı zəifdir və buna görə də gərginlikdən sına bilər. Bundan əlavə, üç payı olduğuna görə bu birləşmə implantatın simmetrik uyğunlaşdırılmasını əngəlləyir. İmplantatın divarı çox nazikdir – 0.28 mm.

Şəkil 8: Konusvari formasına görə divarları nazik olduğundan, bu birləşmə dizaynında implantatın boynunu uzun etmək lazım gəlir və bunun sayəsində kritik zonalarda əlverişsiz gərginlik paylanması baş verir.

 • İnerna-nın fərqləndirici dizayn elementləri.

BTI dental implantatların “İnterna” xəttinin  konsepsiyasının yaradılması və işlənib hazırlanması zamanı, bütün aspektlərin bu birləşmənin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin optimallaşması məqsədilə, maksumum biomexaniki və kliniki faydanın əldə edilməsi düşünülmüşdür. Bəzi vacib məqamlar aşağıdakılardır:
Daxili birləşmənin dərinliyi: müxtəlif dərinliklərdəki birləşmələrin FEA (finite element analysis – son elementlər analizi SEA) və mexaniki analizi aparılmışdır. Bu analizin nəticələrindən aydın olmuşdur ki, implantatın içərisindəki silindrik komponentlər implantatın yüklənməsi zamanı onun üstünə düşən güclərin yerlərini çox cüzi dəyişə bilir və yaxud heç dəyişə bilmir. Bununla belə, bu komponentləri uyğunlaşdırmaq üçün implantatın içinin oyuq olması vacibdir və bu da onu zəiflədir. İnterna-da birləşmənin dərinliyi 2.0 mm-lə məhdudlaşıb. Bu aşağıdakıları əldə etməyə imkan verir:

 • antirotasiya komponentinin kifayət qədər hündürlüyü;
 • silindrik komponentin istənilən vəziyyətə gətirilməsi;
 • qısa implantatların (7 mm) istifadə etmək imkanı, hamısı effektiv özükəsən apeksi ilə;
 • platformaya qədər uzanan xarici yiv;
 • böyük diametrdə vint (1,8 mm) (şək. 9).

Şəkil 9: BTI firmasının yeni İnterna implantatının birləşməsində təsirli biomexaniki düzəlişlər var. Yivlər implantatın boynuna qədər çatır, lakin bu nahiyədə gərginliklər çox yaxşı paylana bilir.

Digər daxili birləşmə dizaynlarında birləşmənin çox dərinlikdə olması, onların istehsalçıları üçün müxtəlif problemlər yaradır: qısa implantatlardan imtina edilir, çox kiçik diametrlərdə olan vintlərdən istifadə edilir, implantatın üstündəki yivləri axıradək (platformaya qədər) açmağa imkan olmur. İmplantatın boununda mikroyivlərin yaradılması palliativ cəhdlərdir və bunun effeltivliyi şübhə altındadır (şək. 10).

Şəkil 10: Başqa dizaynlarda daxili birləşmə tiplərində implantatın divarlarının nazik olması problemi mövcuddur və bu da yivlərin implantatın boynuna qədər uzanmasına mane olur. Bunun sahəsində ilkin stabillik, əsasən də qısa implantatlarda, yarana bilmir və gərginliyin paylanması korlanır. Bu çatışmazlığı kompensasiya etmək üçün implantatın boynunda mikroyivlər yaradılır, lakin effektiv olmur.

Vacib məqamlardan biri də kritik gərginlik zonalarında implantatın divarının qalınlığıdır: implantatların son elementlər analizi (SEA) onların fəaliyətləri dövründə gərginliklərə məruz qalan bölgələrinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. Məntiqcə, bu bölgələrdə divarın kifayət qədər qalın olması, böyük ehtimalla, implantatın uzun müddətə yorulmağa və sınmağa qarşı müqavimətini artıra bilər. İnterna implantatlarının dizaynında divarın minimal qalınlığı 0,55 mm-dir baxmayaraq ki, fiksasiyaedici vintin diametri 1,8 mm-dir. Daxili birləşməsi olan başqa implantat sistemlərində nazik divarlar var (0.28 mm, 0.30 mm, 0.45 mm) və ya onlarda implantatın boynunda yivlər yoxdur yada vintin diametri kiçikdir (şək. 11).

Şəkil 11: Xarici birləşmə ilə müqayisədə, İnterna implantatının divarları daha qalındır və bu da onun yorulmaya qarşı müqavimətini xeyli artırır.

 • Üstünlükləri.

Yeni dizaynda implantatın üstünlüyü – mexaniki güclərə qarşı daha davamlı olmasıdır. Bu, ISO standartlarına uyğun aparılan tədqiqatlarda nümayiş etdirilmişdir. Kritik bölgələrə düşən güclərin azaldılması sayəsində implantatın dizaynının yaxşılaşdırılması açıq aydın üstünlüklər verir. Məsələn, implantatın yorulmasına qarşı davamlııq bu yeni birləşmə dizaynında daha artıqdır. Həmçinin yeni dizaynlı implantatlarda, eyni diametrli xarici birləşməsi olan implantatlarda müqayisədə, implantatın boynu bölgəsinə 20% az güc düşür. Bu vacib faktdır, çünki bu implantatın boynunda sümük itkisinin baş verməsini minimallaşdırır. Başqa vacib üstünlük ondadır ki, İnterna-da, xarici birləşməsi olan implantatla müqayisədə, fiksasiyaedici vint 1,3 mm dərin yerləşir. Bu, ortopedik kompoentlərin bir çox anqulasiya problemlərini korreksiya etməyə, bu səviyyədə titanın daha qalın olmasına imkan verir. Sonuncu xüsusiyyət onu möhkəm edir, gərginlikləri minimallaşdırır və bunun sayəsində onu əhatə edən keramikanın sınma ehtimalını minimuma endirir (şək. 12 və 13).

Şəkil 12: İnterna implantatının boyun nahiyyəsinə, eyni diametrdə olan xarici birləşməsi olan implantatla müqayisədə, gərginlik 20% az düşür. Kritik nöqtələrdə gərginlik İnterna-da 422 mPa, xarici birləşmə tipində isə 536 mPa-dır. Gərginliyin bu qiyməti (422 mPa) implantatın boynunda yüksək stabilliyi təmin edir.

Şəkil 13: İnterna-da ortopedik vint 1.3 mm daha dərin yerləşir və bu da qnqulasiya problemlərini həll etməyə imkan verir.

İnterna-nın yeni dizaynı – əyri xətlərlə formalaşmış fiqurdur: stabilləşdirici qövsə birləşmiş üç tangensial qövs dörd pay formalaşdırmışdır. Bu, ortopedik komponentlərin əminliklə yerləşdirilməsinə imkan verir, çünki birləşmə daha dəqiq olur və bu komponentlərin düzgün oturmasının ren tgenoloji təsdiqi lazım olmur (şək. 14).

Şəkil 14: İnterna-da birləşmə sürüşüb-oturan birləşmədir və bu da abatmentin yerləşdirilməsini, onun uyğunlaşdırılmasını asanlaşdırır və onun düz oturub-oturmamasını yoxlamaq üçün rentqen şəkil çəkilməsinə ehtiyyac olmur.

Fiqurun hər payının üç əyri xətlə formalaşması çox vacibdir: bir kontakt yeridilmə (tork) zamanı, başqa bir kontakt kontrtork zamanı, üçüncü və medial kontakt isə ortopedik komponentlərin tənzimlənməsi zamanı baş verir və bu da öz növbəsində birləşmənin formasının əzilib dəyişməsini minimallaşdırır (şək. 15).

Şəkil 15: İmplantatın daxili birləşməsinin formasının xüsusi dizaynı sayəsində abatmenti implantata birləşdirmə prosesində müxtəlif səthlərdə ardıcıl olaraq kontaktlar baş verir: birinci kontakt zamanı, üçüncü və medial kontaktlar isə ortopedik komponentlərin son tənzimlənməsi zamanı baş verir. Bu xüsusiyyət, implantatın daxili birləşmə formasında izlərin yaranmasının və onun zədələnməsinin qarşısını alır.

Başqa bir vacib xüsusiyyət də odur ki, dörd payın olması onu yerləşdirərkən istiqamətləndirməni asanlaşdırır: bir səmti mezial, başqa bir səmti distal, diğər tərəfləri isə yanaq və dil səmtləri olur. Bu detal abatmentlərin mikofrezlənməsinə geniş imkan verir və bu da lazım olduqda boş sahə yaratmağa imkan verir: məsələn, implantatlar bir-birinə çox yaxın olduqda və ya papillanı əmələ gəlməsi üçün daha artıq boş sahə buraxmaq istəyiriksə; bundan əlavə, dörd səmtin olması onun ağızda səmtləndirməsinə kömək edir (şək. 16).

Şəkil 16: Birləşmənin simetrik forması onun səmtləşməsini asanlaşdırır: onun bir tərəfi medial istiqamətə, digəri distal istiqamətə, başqa tərəfləri isə yanaq və dil istiqamətlərinə çevrilir.

Bu, enli diametrli (5,5 mm) və universal platforması olan İnterna implantatlarının eyni həndəsi formaya uyğunlaşmasına imkan verir və beləliklə İnterna universal platformasının komponentlərinin enli platformalı (5,5 mm diametrli) İnterna implantatlarına keçməsinə imkan verir (şək. 17).

Şəkil 17: Birləşmənin xüsusi dizaynı enli platformalı implantatların üstünə universal platforma komponentlərini tətbiq etməyə imkan verir.

Bu, böyük cərrahi, biomexaniki və ortopedik çeviklik verir, çünki enli platformalı implantatlar molyarların distal kök yuvasına yerləşdirilə bilərlər. Bu, əməliyyat zamanı dilimin gərilməsini azaldır; kiçik diametrli abatmentlərir istifadə olunması və həmçinin implantat ətrafında toxumaların perimetrinin kiçik olması sümüyün vertikal itkisini minimallaşdırır. Ətrafdakı bioloji enlik 1,5 mm-dək artır və bununla da gigiyena asanlaşır. Bunları bilərək, implantatları yerləşdirərkən onları bir-birinə nisbətən optimal məsafədə yerləşdirmək lazımdır (şək. 18 və 19).

Şəkil 18: İnterna implantatlarının xüsusi dizaynı yivləri koronal hissənin kənarından 1.5 mm aşağıyadək uzatmağa imkan verir. Şəkil 19: Kiçik diametrli komponentləri istifadə etməklə bioloji enlik bütün perimetrdə və hətta ehtiyyac olarsa papilla səviyyəsinədək dəyişdirilə bilər.

Bu cür birləşmənin başqa  bir üstünlüyü – implantatları sümüyə tam batırdıqda, məsələn sinusun dibinin qaldırdıqda, üzə çıxır. Bu halda implantat subkrestal (krestal sümük səviyyəsindən aşağıda) vəziyyətdə olur və qapadıcı vint də demək olar ki bayıra çıxmır və ona görə də dilimdə gərilmə, implanatlarda mikro-hərəkətlər və onların açılması olmur (şək. 20).

Şəkil 20: Sinus-lifting aparılan bölgəyə implantatları krestal sümük səviyyəsində yerləşdirdikdə sağalma dövründə onlara heç bir güc düşmür.

Xarici heksaqonal birləşmənin real çatışmazlığı odur ki, ortopedik komponenti yerləşdirdikdə onun düz oturmasına əmin olmaq üçün rentqen çəkilməlidir. Demək lazımdır ki, bir-birinə keçən heksaqon birləşmə heç də yaxşı həndəsi fiqur deyil. İnterna-da ortopedik komponentlər sürüşərək implantatın içinə keçirlər.

İnterna implantatın dizaynında implantat-daşıyıcısı tələb olunur. Bu element implantatı daşımaq üçün faydalıdır: onun üstündə antirotasiya elementinin səmtini və istiqamətini bildirən indikatorlar yerləşdirilir; əlavə laraq onun üstündə əməliyyat zamanı implantatın daxil olma dərinliyini bildirən transgingival indikator yerləşir.
Bunların hamısına əlavə olaraq, implantat-daşıyıcının qoruyucu funksiyası da vardır. Onun dizaynı imkan verir ki, implantatı yerləşdirərkən həddən artıq güc tətbiq etdikdə birləşmə zonası zədələnmir, bunun əvəzinə implantat-daşıyıcı sıradan çıxır. Bu, implantatı sümüyə yüksək torkla yeridilməsinin və birləşmənin zədələnməsinin qarşısını alır hansı ki, onun çıxarılmasını tələb edir və ya onun fəaliyyətini mümkünsüz edir.
Buna baxmayaraq, bu birləşmənin forması kifayət qədər yüksək yeridilmə gücü tətbiq olunması üçün optimallaşdırılmışdır. Yüksək yeridilmə gücü, BTI implantatlarının apikal hissəsinin özü-yivaçan kəsən ucundan yararlanmaq üçün tətbiq olunur. Bu xüsusiyyət, ənənəyi heksaqndan fərqli olaraq, güclərin daha müntəzəm və bərabər paylaşmasına imkan verir. Bu birləşmənin yumruvari forması künclü zonaların aradan qaldırılmasına imkan verir hansılarda ki, implantata müəyyən qüvvələr düşəndə güclər yığılırlar və həmçinin ortopedik mərhələdə rentqen çəkilişini gərəksiz edir. Birləşmədə künclər olmadığından, o, tez uyğunlaşdırıla bilir və yeridilməni asanlaşdırır (şək. 21).

Şəkil 21: Yaxşı ilkin stabillik əldə etmək üçün enli platformalı implantatdan istifadə etmək olar; papillanın qalınlığı və bioloji enliyi artırmaq üçün isə diametri 4 mm olan ortopedik komponentlərdən istifadə etmək olar.

 • İnterna Plus.

İnterna Plus – 4 mm diametrdə olan implantatlar üçün xüsusi dizayndır. Onun boyun hissəsini diametri 4,8 mm qədər artırılmışdır. Əsas xüsusiyyəti onun ilkin stabilliyinin artması sayəsində biomexaniki müqavimətinin artmasındadır. Bu xüsusiyyət onu diş çəkilən yuvalar üçün əla implantat edir (şək. 22 və 23). Bu, aşağıdakı kliniki halların təsvirlərində aydın görünür (şək. 24-33).

Şəkil 22: İnterna Plus

Şəkil 23: İnterna Plus-un əla biomexaniki xüsusiyyətləri var və o, həmçinin papillanın qalınlığını və bioloji enliyi artırmağa imkan verir.

 • Nəticələr.

BTI firmasının İnterna implantatlarının dizaynı – ən qabaqcıl mühəndislik texnikalarından istifadə etməklə optimallaşdırılmışdır. Birləşmənin dərinliyi, daxili bərləşmə tipinin bütün üstünlüklərindən yararlanmaq üçün azaldılmışdır və buna görə də implantatın divarları zəifləməmişdir. Eşmə güclərini minimallaşdıran antorotasiya fiquru da həmçinin implantatı əymədən yüksək tork (fırlanma gücü) ilə yeritməyə imkan verir.
Yeri gəlmişkən, elə bir formada implantat dizayn etmək olar ki, onda həm daxili, həm də BTI xəttinin bütün ortopedik hissələri ilə uyğun gəlsin hansının ki, səth işlənməsi, apikal dizaynı və burğulama ardıcıllıqlarının optimal olduğu artıq sübut olunmuşdur. Daxili və xarici birləşməsi olan implantatlar üçün eyni burğulama ardıcıllığı istifadə oluna bilər, kontrbordan başqa – o hər bir platforma üçün fərqlənir.
İmplantat tipini seçmək üçün aşağıdakılar faydalıdır:

 • Ensiz platforma: xarici birləşmə, BTI ensiz və Tiny palatformaları.
 • Universal platforma: üç diametrdə İnterna: 3.3 mm, 3.75 mm və 4 mm və İnterna Plus – əsasəndə yüksək biomexaniki sabitlik tələb olunduğu hallarda və diş çəkilən yuvalara implantasiyada.
 • Enli platforma: İnterna Wide – körpüvari konstruksiyalarda istifadə olunur. Yüksək biomexaniki sabitlik tələb olunduğu hallarda, birinci və ikinci molyarların yerlərinə istifadə olunur. Bruksizm hallarında biz enli platformalı, xarici birləşməsi olan BTI implantatlarından istifadə etməyi təklif edirik.

Şəkil 24: Diş çəkildikdən sonra alveola.

Şəkil 25: İnterna Plus-un xüsusi dizaynı alveoladakı bu qədər boşluğu doldurmağa və yaxşı ilkin stabillik əldə etməyə imkan verir.

Şəkil 26: BTI implantatının özü-yivaçan apeksi.

Şəkil 27: 4.5, 5 və 5.5 mm-də olan enli platformalı İnterna implantatları.

Şəkil 28: İnterna implantatları dərhal yüklənmə üçün krestal sümük səviyyəsində yerləşdirilmişlər.

Şəkil 29: Rentqenoqrammada İnterna-nın Multi-lm abatmentləri görsənir. Bu abatmentlər vintlərlə fiksasiya olunan və dərhal yüklənən konstruksiyalar üçün əla seçimdir.

Şəkil 30: 4 yuxarkəsici dişlərin yerlərinə yerləşdirilən implantatların üstlərinə dörd həftə sonra müvəqqəti protezlər fiksasiya edilməklə dərhal yükləmə aparılmışdır.

Şəkil 31: Həddən artıq rezorbsiya olmuş yuxarı çənənin alveol darağında 3.3 mm və 2.5 mm diametrdə (Tiny) olan implantatlarla daraq enlətmə (ridge expansion) əməliyyatı aparılmışdır. Protezləmə zamanı daxili və xarici birləşməsi olan implantatların üzərilərində bir konstruksiya hazırlamaq mümkün olacaq.

Şəkil 32 və 33: Yaranmış sümük defektini augmentasiya etmək üçün Bio-Oss – sümük əvəzedici biomaterialından və burğulama zamanı əldə edilmiş autogen sümükdən istifadə edilmişdir. Auqmentasiya olunmuş bölgə PRGF texnikası ilə əldə edilmiş fibrin membran ilə örtülmüşdür.

 • Ədəbiyyat.

 1. Anitua E., Andia I., Carda C.
  BTI: New process for drilling, placing implants and obtaining autologous bone.
  Dental Dialogue 2004:1:3-11.
 2. Anitua E.,  Andia I.
  Implant Surgery and  Prosthesis: A New Perspective.
  Ed. Eduardo Anitua. Puesta al Dia Publicaciones, Vitoria, 1998.
 3. Anitua E., Andia I.
  BTI Implant System: The first implant system with bioactive surface.
  Maxillaris 2001; 39:2-7.
 4. Anitua E., Andia I.
  A New Approach to Bone Regeneration.
  Puesta al Dia Publicaciones, Vitoria, 2000.
 5. Anitua E.
  Utilizacion de implantes de diferentes diametros.
  Implant Report 1995, 1:7-17.

Şərh yazın

Daha öncə qeydiyyatdan keçdiysəniz, zəhmət olmasa hesabınıza GİRİN ki, hər zamanki kimi şərhləri öz adınızdan yaza biləsiniz. GİRİŞ üçün mütləq qeydiyyatdan keçmək şərt deyil - bunu Facebook, Twitter, Google, Yahoo, OpenID və WordPress hesablarınız vasitəsiylə də edə bilərsiniz.
Əğər bu sistemlərdə hesabınız yoxdursa, QEYDİYYATdan keçərək saytın bütün imkanlarından daha rahat istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin yazı əlavə edə bilərsiniz və müzakirələrdə başqalarının sizin istifadəçi adınızdan (nickname) yazmağın qarşısını alarsınız.

 • Şərhi göndərməkdən əvvəl, QAYDALAR-la tanış olmağınızı məsləhət görürük.Upload Files

Şərhlərinizə şəkil və müxtəlif növ fayllar əlavə edə bilərsiniz.